تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
شاهین توپال

شاهین توپال

شاهین توپال
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزادماهان، مبین ، علوی ، مدرسان تهران ، قلمچی
تالیفات:
آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران ، حکمت هنر اسلامی ، شاهنامه ، تاریخ بیهقی
whatsapp