تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
علیرضا اعتماد

علیرضا اعتماد

علیرضا اعتماد
دانشگاه:
داننشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور
موسسات:
ماهان مبین، فرهنگ تفاهم ، خردمند ، پورسینا ، راهیان کمال ، کانون فرهنگیان ایران
تالیفات:
زیست شناسی-انتشارات تعلیم خرداد
زیست شناسی انتشارات تضمین دانش
زیست شناسی انتشارات کاگو
زیست شناسی انتشارات ژرف اندیشان
whatsapp