تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
علی آقاجان پور

علی آقاجان پور

علی آقاجان پور
دانشگاه:
پیام نور : مرکز رشت ، تهران ، لتکرود
آزاد اسلامی : فیروزکوه ، رود سر
جهاد دانشگاهی : گیلان ، رود سر ، رشت
علمی کاربردی : تهران ، گیلان
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، مبین ، کانون فر هنگی آموزش قلم چی ، موسسات علمی آموزشی آزاد
تالیفات:
روانشناس محیط ، حقوق اساسی ، تاریخ معماری وو شهرسازی ، ریاضی ،
whatsapp