تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
علی برزآبادی فراهانی

علی برزآبادی فراهانی

علی برزآبادی فراهانی
دانشگاه:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، دانشگاه علمی کاربردی پارسیان
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، :مبین ، فرهنگ تفاهم ، شایگان ، راهیان کمال ، مهرپویان ، مرکز پیام فراگیر ، کانون فرهنگیان ، جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر ، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ، مرکز آموزش و تحقیقات
تالیفات:
مدیریت استراتژیک رشته مدیریت ، مدیریت استراتژیک برای مدیران ، اصول سرپرستی ، مهارت های زندگی ، مهارت های کاربردی امور دفاتر مدیران ، آداب پذیرایی و تشریفات ، مدیریت حفاظت فیزیکی ، نقش و وظایف انتظاما

معرفی علی برزآبادی فراهانی

 

whatsapp