تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
علی زارعی

علی زارعی

علی زارعی
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، مبین ، فرهنگ تفاهم ، شایگان ، قلم (فتح)، پورسینا
تالیفات:
فیزیک جامع کنکور ، ریاضی کاربرد در مدیریت ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱و۲ ، آمار مهندسی ، آمار و احتمالات مهندسی ، کلیات آمار
whatsapp