تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
علی نوری

علی نوری

علی نوری
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، تدریس در شبکه آموزش سیما و کارشناس برنامه گزینه جوان شبکه۳
تدریس ویدیو های آموزشی موسسات قلم چی و گزینه
تالیفات:
علوم اجتماعی ناشر مهر و ماه ، جامعه شناسی ناشر کانون فرهنگی آموزش ، روان شناسی ناشر پیک اندیشه آموزگار ، آمادگی آزمون ناشر ارشد راه دکتری
whatsapp