تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
علی پورمیرزا

علی پورمیرزا

علی پورمیرزا
موسسات:
مجتمع آموزشی توسعه ، مجتمع آموزشی ملت
تالیفات:
نابرابری ناحیه ای در ایران
whatsapp