تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
محمد پرنور

محمد پرنور

محمد پرنور
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، مبین، فرهنگ تفاهم ، خردمند ، شایگان ، رفیع،علوم و فنون،چاوش
تالیفات:
آیین دادرسی کیفری ، روش تحقیق


معرفی استاد محمد پرنور

 

whatsapp