تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
مصطفی حسان

مصطفی حسان

مصطفی حسان
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزادماهان ، مبین ، فرهنگ تفاهم ، سروش دانایی ، علوم و فنون ، خردمند، نگاره ، مدرسان شریف ، گسترش مدیریت ، پورسینا
تالیفات:
حسابداری بخش عمومی ، تئوری مدیریت ، مجموعه سوالات مدیریت ، حسابداری دولتی و کنترل های مالی: مباحث و نکات کلیدی درس ، کلیه سوالات تستی ادوار گذشته همراه با پاسخ ، فلسفه حسابرسی پیشرفته: مباحث و نکات کل
whatsapp