تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
معصومه معصومی

معصومه معصومی

معصومه معصومی
موسسات:
ماهان،سیمیا،مبین،خردمند
تالیفات:
اصول برنامه ريزی آموزشی انتشارات سيميا
اصول برنامه ريزی درسی انتشارات سيميا
مکاتب فلسفي و آرای تربيتي انتشارات سيميا
تعليم و تربيت اسلامي انتشارات سيميا

معرفی استاد معصومی در رشته مشاوره


معرفی استاد معصومی در رشته مدیریت  آموزشی


معرفی استاد معصومی در رشته علوم تربیتی

 

whatsapp