تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
مهدی جعفری

مهدی جعفری

مهدی جعفری
موسسات:
موسسه اموزش عالی آزاد ماهان،موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم ، موسسه آموزش عالی آزاد سیمیا
تالیفات:
حسابداری مدیریت

نمونه تدریس دکتر مهدی جعفری


 

whatsapp