تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
مهدی خزایی

مهدی خزایی

مهدی خزایی
دانشگاه:
دانشگاه آزاد واحد شهر ری و شهر قدس
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، مبین ، موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم
تالیفات:
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها ، سیستم های کنترل خطی ، تحلیل مدارهای الکتریکی ، الکترومغناطیس ، الکترونیک (۱) ، الکترونیک(۲) ، ریاضی عمومی (۱)و(۲) فنی مهندسی ، آزمون ریاضی(۱) ، آزمون ریاضی
whatsapp