تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
مهرداد امیری

مهرداد امیری

مهرداد امیری
دانشگاه:
دانشگاه علوم و فنون فارابی ، دانشگاه-علمی کاربردی نظام الملک ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، جهاد دانشگاهی تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری ، دانشگاه پیام نور تهران ، تربیت معلم شهید ثان
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، پوران پژوهش
تالیفات:
ویرایش دستور زبان انگلیسی پایه ،
General linguistics
A course in reading comprehension & vocabulary learning.
گرامر زبان انگلیسی
لغات و درک مطلب
A course in reading comprehension and vocabulary
whatsapp