تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
مهرداد صباغی

مهرداد صباغی

مهرداد صباغی
دانشگاه:
دانشگاه علامه
دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه پیام نور
دانشگاه امیر کبیر (پردیس بین الملل)
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان،موسسه آموزش عالی آزاد مبین،موسسه آموزش عالی آزادسیمیا،موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم،عمار مزیدی
تالیفات:
اخلاق در بخش دولتی انتشارات صفار
مدیریت رفتار سازمانی انتشارات سیمیا
مدیریت استراتژیک انتشارات راه
مدیریت منابع انسانی انتشارات راه
مدیریت رفتار سازمانی مهرخاور
whatsapp