تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
هانی علیخانی

هانی علیخانی

هانی علیخانی
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، مبین ، فرهنگ تفاهم

معرفی دکتر هانی علیخانی

رشته ژنتیک


معرفی دکتر هانی علیخانی

رشته زیست فناوری گرایش میکروبی


معرفی دکتر هانی علیخانی

رشته بیوشیمی

whatsapp