تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

روسای دانشگاه از سال 67 تا کنون

 ریاست دانشگاه                      دوره ریاست در دانشگاه

میر محمود ساعی                            1367-1366

دکتر نصرت الله ضرغام                        1368-1367

دکتر حسن ظهور                              1374-1368

دکتر حسین صادقی شجاع                1376-1374

دکتر حسن ظهور                             1384-1376

دکتر علی رضا علی احمدی               1387-1384

دکتر سید محمد حسینی                  1388-1387

دکتر حسن زیاری                            1388 تا 1392

دکتر ابوالفضل فراهانی                          1392 تا 1393

دکتر محمدعلی سرلک                           1393

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی            1394

whatsapp