تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور به دو روش صورت می پذیرد:

الف ) شرکت در آزمون کارشناسی ارشد کنکور سراسری و انتخاب رشته‌ محل‌های دانشگاه پیام نور

ب) شرکت در آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

 

  • آزمون  کارشناسی ارشد فراگیر به طور مستقل از کنکور کارشناسی ارشد سراسری جهت پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور برگزار می‌ گردد.

 

   مفاهیم بعضی از اصطلاحات:

دانش پذیر: فردی است که شرایط ورود به دوره های فراگیر را داشته و در موعد مقرر در دوره های مزبور ثبت نام کرده است.

دانشجو: دانشجو فردی است که پس از شرکت و موفقیت در آزمون ورودی دوره های فراگیر و احراز شرایط مندرج در این دفترچه در دانشگاه
پیام نور ثبت نام کند.

whatsapp