تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع امتحانات پایان ترم رشته حقوق جزا و جرم شناسی

وضعیت منابع درسی کلیه گرایش های رشته حقوق جزا و جرم شناسی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی1401 - 1400

ردیفنیمسال اولدانلودنیمسال دومدانلود
1سال تحصیلی 1401 - 1400سال تحصیلی 1401 - 1400
whatsapp