تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع امتحانات پایان ترم رشته روان شناسی بالینی

وضعیت منابع درسی کلیه گرایش های رشته روانشناسی بالینی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی1401 - 1400

ردیفنیمسال اولدانلودنیمسال دومدانلود
1سال تحصیلی 1401 - 1400دانلود سال تحصیلی 1401 - 1400دانلود
whatsapp