تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع امتحانات پایان ترم رشته مدیریت فناوری اطلاعات

وضعیت منابع درسی کلیه گرایش های رشته مدیریت فناوری اطلاعات  نیمسال اول و دوم سال تحصیلی1401 - 1400

ردیفگرایشنیمسال اولدانلودنیمسال دومدانلود
1سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهسال تحصیلی 1401 - 1400سال تحصیلی 1401 - 1400
2کسب و کار الکترونیکسال تحصیلی 1401 - 1400سال تحصیلی 1401 - 1400
3مدیریت دانشسال تحصیلی 1401 - 1400سال تحصیلی 1401 - 1400
4مدیریت منابع اطلاعاتیسال تحصیلی 1401 - 1400سال تحصیلی 1401 - 1400
whatsapp