تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع امتحانات پایان ترم رشته مدیریت کسب و کار

وضعیت منابع درسی کلیه گرایش های رشته مدیریت کسب و کار نیمسال اول و دوم سال تحصیلی1401 - 1400

ردیفگرایشنیمسال اولدانلودنیمسال دومدانلود
1بازاریابیسال تحصیلی 1401 - 1400سال تحصیلی 1401 - 1400
2استراتژیسال تحصیلی 1401 - 1400سال تحصیلی 1401 - 1400
3رفتار سازمانی و منابع انسانیسال تحصیلی 1401 - 1400سال تحصیلی 1401 - 1400
4مالیسال تحصیلی 1401 - 1400سال تحصیلی 1401 - 1400
5سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتسال تحصیلی 1401 - 1400سال تحصیلی 1401 - 1400
6فناوریسال تحصیلی 1401 - 1400سال تحصیلی 1401 - 1400
7انرژیسال تحصیلی 1401 - 1400سال تحصیلی 1401 - 1400
8عملیات زنجیره تامینسال تحصیلی 1401 - 1400سال تحصیلی 1401 - 1400
whatsapp