تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع امتحانات پایان ترم رشته مهندسی صنایع

وضعیت منابع درسی کلیه گرایش های رشته مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها نیمسال اول و دوم سال تحصیلی1401 - 1400

ردیفنیمسال اولدانلودنیمسال دومدانلود
1سال تحصیلی 1401 - 1400سال تحصیلی 1401 - 1400

وضعیت منابع درسی کلیه گرایش های رشته مهندسی صنایع گرایش  مدیریت مهندسی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی1401 - 1400

ردیفنیمسال اولدانلودنیمسال دومدانلود
1سال تحصیلی 1401 - 1400سال تحصیلی 1401 - 1400

وضعیت منابع درسی کلیه گرایش های رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان نیمسال اول و دوم سال تحصیلی1401 - 1400

ردیفنیمسال اولدانلودنیمسال دومدانلود
1سال تحصیلی 1401 - 1400سال تحصیلی 1401 - 1400
whatsapp