تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع امتحانات پایان ترم رشته مهندسی کامپیوتر

وضعیت منابع درسی کلیه گرایش های رشته  مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار  نیمسال اول و دوم سال تحصیلی1401 - 1400

ردیفنیمسال اولدانلودنیمسال دومدانلود
1سال تحصیلی 1401 - 1400سال تحصیلی 1401 - 1400

وضعیت منابع درسی کلیه گرایش های رشته  مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز  نیمسال اول و دوم سال تحصیلی1401 - 1400

ردیفنیمسال اولدانلودنیمسال دومدانلود
1سال تحصیلی 1401 - 1400سال تحصیلی 1401 - 1400
whatsapp