تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1حرکت شناسی کاربردی21 -حرکت شناسی
2 - آناتومی حرکتی و تواناییهای
ورزشی
1-آرتی فلوید / رحمان
سوری و آذر علی پور
2- رولف ویرهد /
ابوالفضل فراهانی-
صدرالدین شجاع الدین
1-حتمی
2-دانشگاه پیام نور
1- فصل های 1 ، 4 ، 5 ، 8 ، 9 ، 10 و12 مطالعه شود.
2-فصل های 2 و 6 مطالعه شود.
2فیزیولوژی دستگاه عصبی2فیزیولوژی پیشرفته دستگاه
اعصاب مرکزی
اسد، آقایاری، فشی و
شهسوار
دانشگاه پیام نور---
3روش تحقیق و آمار در علوم
ورزشی
21-روش تحقیق در
فعالیت های جسمانی
2 -قواعد پژوهشگری در تربیت
بدنی (تجدید نظر شده)
ویراست دوم نوبت هشتم
1 - توماس جری آر.,
نلسون جک کی.,
سیلورمن استفن جی./
ابوالفضل فراهانی-
فاطمه عبدوی- مرتضی
رضایی صوفی
2- فراهانی و همکاران
1 -دانشگاه پیام نور
2- پژوهشکده تربیت
بدنی و علوم ورزشی
با اندیشه های
حقوقی
1- فصل های 1 ،2 ، 6 و 7 مطالعه شود.
2- فصل های 9 ، 10 ،11 ،12 ،13 ،14 و 18 مطالعه شود.
whatsapp