تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

آموزش زبان انگلیسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1سنجش و ارزشیابی زبان2Testing for
language
teachers
2nd.ed
Arthur Hughesجنگل---
2زبانشناسی در آموزش زبان2Essential
Introductory
Linguistics
Grover Hudsonجنگلفصل های 1و4و5و6و7و8و9و10و11و15و17و18و28مطالعه شود.
3درآمدی بر تحلیل گفتمان2Introduction to
Discourse
studies
Jan RenkemaBenjaminsفصل های 1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و12مطالعه شود.
4اصول و روش تدریس زبانهای
خارجی
2Principles of
Language
learning and
Teaching(٦th.Ed)
H.Douglas Brownرهنمااز Chapter1 تا پایان Chapter6 و Chapter10مطالعه شود.
whatsapp