تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع امتحانی فراگیر رشته بیوشیمی

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور

بیوشیمی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1
2
3
4
whatsapp