تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور

جامعه شناسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1بینشهای جامعه شناسی ( 1
(تاریخ تفکرات
جامعه شناسی)
2نظریه های کلاسیک جامعه
شناسی
تیم دیلینی/
بهرنگ صدیقی-
وحید طلوعی(مترجم)-
عاطفه یزدان پناه
(ویراستار)
نی---
2جامعه شناسی جوانان21- جامعه شناسی جوانان ایران
2- مبانی جامعه شناسی جوانان
ایران
1- محمد سعید ذکایی
2- برنهارد شفرز/کرامت الله راسخ
1-آگاه
2-نی
1----
2- فصل های 1، 2 ، 4 و 7 مطالعه شود.
3زبان تخصصی2مفاهیم اساسی در
علوم اجتماعی
مرتضی نوربخش گلپایگانیدانشگاه پیام نور---
4توسعه اجتماعی اقتصادی2توسعه و نابرابریمحمد جواد زاهدیمازیار---
5جامعه شناسی مسائل
اجتماعی
21- نگرشی نو در تحلیل مسائل
اجتماعی
2-رویکردهای نظری هفتگانه در
بررسی مسائل اجتماعی
1-دانیلین لوزیک/سعید معیدفر
2- ارل رابینگتن، مارتین
واینبرگ/رحمت الله صدیق
سروستانی
1- امیرکبیر
2-تهران
1- فصل های 1 ، 2 و 5 مطالعه شود.
2- ----
whatsapp