تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

 زبان و ادبیات انگلیسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1ادبیات قرن هفده و هجده2The Norton
Anthology of English
Literature
(جلد دوم دوره دوجلدی)
ویرایش هشتم. چاپ اصلی
(اوریجینال)
Green BlatWWW. Nortonمطالب زیر از منبع مذکور مطالعه شود:
1- Early ١٧th century:
Introduction
٢- John Donne The good
Morrow The Canonization
A Valediction: of Weeping
From Holy Sonnets: Thou
hast made me… / Death be
not Proud…
٣- Ben Johnson Volpone
Song: To Celia
To Heaven
٤-Andrew Marvel To his
Coy Mistress The Garden
٥- John Milton Lycidas
Paradise lost (Book ١)
٦- Restoration and the ١٨th
Century: Introduction
٧- John Dryden
Absalom and Achitophel: A
poem
Mac Flecknoe
٨- John Bunyan The
Pi
2شناخت ادبیات2English literatureAnthony
Burgess
Longman---
3داستان کوتاه2The Dead- ١
Miss Brill- ٢
The Cask of - ٣
Amontillado
Barn Burning -٤
The Guest -٥
Gooseberries -٦
The Library of Babel -٧
The Short - ٨
(Theory)،Story
James Joyce- ١
،Catherine- ٢
Mansfield
Edgar Allen - ٣
Poe
William - ٤
Faulkner
Alber Camus - ٥
Chekhov- ٦
Jorge Luis- ٧
Borges
Ian Reid-
Create - ١
Space
Independent
Publishing
Platform

Keipzig،Reclam
Create - ٣
Space
Independent
Publishing
Platform
Perfection -٤
Learning
Creative - ٥
Education
AGS - ٦
Secondary
David - ٧
R.Godine
Publisher
Routledge- ٨
---
4نمایشنامه معاصر انگلیسی2Drama١٠٠BurtFacts on File
whatsapp