تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

 زبان و ادبیات فارسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1نظریه ها و نقد ادبی2نظریه ونقد ادبی درسنامه ای
میان رشته ای(جلد اول)
حسین پایندهسمتسخن آغازین، فصل 1: صفحه 25 تا
صفحه 46 و صفحه 55 تا صفحه 68 ، فصل
2: صفحه 69 تا صفحه 105 ، صفحه 114 تا
، صفحه 118 و صفحه 152 تا صفحه 154
فصل 3 : صفحه 155 تا صفحه 227 ، صفحه
238 (چگونه نقد روایت شناختی بنویسیم)تا
، صفحه 246 و صفحه 296 تا صفحه 298
فصل 4 : صفحه 299 تا صفحه 330 ، صفحه
337 تا صفحه 340 و صفحه 369 تا
صفحه 370 مطالعه شود.
2ساخت دستوری زبان
فارسی
2ساخت دستوری زبان
فارسی
علی کریمی فیروزجائی، مهدی سبزواریدانشگاه پیام نور---
3متون نظم( 1) شاهنامه2شرح و تفسیر شاهنامه
فردوسی
علی محمد پشت دارجهاد دانشگاهی
البرز(خوارزمی)
از اول کتاب تا پایان صفحه 240 ( تا
پایان داستان منوچهر ) مطالعه شود.
whatsapp