تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

مترجمی زبان انگلیسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1زبانشناسی کاربردی و ترجمه2Translation and
Language (Linguistic
Theories Explained)
Peter Fawcettجنگل---
2روشهای پیشرفته تحقیق و
ترجمه
2Research Methodologies
in Translation Studies
Gabriel
Saldanha &
Sharon
O’Brien
Routledgeفصل های 6و7 حذف می باشد.
3نظریه های ترجمه2A Companion to
Translation Studies
Piotr
Kuhiwczak and
Karin Littau
جنگل---
4ادب فارسی در ادبیات جهان2تاثیر ادبیات فارسی بر ادبیات انگلیسیحسن جوادیسمتفصل های1و2(بند1و2و4)،فصل4(بند1و2)،فصل5(بند1تا4)،فصل6(بند7)،وفصل8(بند1و2(تیکلسون) تا پایان بند3-1(جان آربری))مطالعه شود.
whatsapp