تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع امتحانی فراگیر رشته مدیریت آموزشی

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

مدیریت  آموزشی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1رهبری آموزشی2رهبری و مدیریت آموزشیتونی بوش ، دیوید میدلوود/ محمدرضا آهنچیان، منصوره عتیقیرشد---
2سیاست گذاری آموزشی2فرآیند برنامه ریزی سیاست گذاری در آموزش و پرورش
(یک چهارچوب کاربردی )
وادی حداد، تری دمسکی/
غلامرضا گرائی نژاد
مدرسه---
3نظارت و توسعه حرفه ای2نظارت و راهنمایی آموزشیمصطفی نیکنامیسمت---
whatsapp