تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

مدیریت رسانه

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1مبانی مدیریت رسانه2مدیریت رسانهژان لوبلان و.../روشندل اربطانیدفتر پژوهش های
فرهنگی
فصل های 1 ، 2 و 3 مطالعه شود.
2منابع انسانی در صنایع خلاق2مدیریت منابع انسانی پیشرفتهرضا رسولی و علی صالحیدانشگاه پیام نورفصل های 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 مطالعه شود.
3ارتباطات بین المللی و
میان فرهنگی
2ارتباطات بین المللی و میان فرهنگیرحمان سعیدیآوای نور---
4سیاست گذاری رسانه ای2سیاست گذاری رسانه ایروشندل اربطانیدانشگاه تهران---
whatsapp