تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع امتحانی فراگیر رشته مهندسی عمران

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور

مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1مدیریت مالی و حسابداری پروژه31-حسابداری و مدیریت مالی برای
مدیران
2-مدیریت استراتژیک پروژه
2-مدیریت استراتژیک پروژه
1-پرویز بختیاری
2-محمود گلابچی-امیرفرجی
1-سازمان مدیریت
صنعتی
2-دانشگاه تهران
1-فصل 6 حذف می باشد.
2-فصل 5 مطالعه شود.
2مدیریت و مقررات پیمان31-مدیریت استراتژیک پروژه
2-بخشنامه های معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
معاونت برنامه ریزی
و نظارت
معاونت برنامه ریزی و
نظارت
ریاست جمهوری
---
3مدیریت پروژه31-مدیریت پروژه ، با رویکرد
فناوری اطلاعات
2-مدیریت پروژه های عمرانی
1-کتی شوالب/
محمود گلابچی
2- پرویز قدوسی
1-دانشگاه تهران
2-دانشگاه علم و صنعت
1 - فصل های 1 ، 3 ، 5 ، 6 ،8 ،9 و12 مطالعه شود.
2 -فصل های 3 ، 6 ، 11 ، 12 مطالعه شود.

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور

مهندسی عمران -سازه

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1ریاضیات عالی مهندسی3ریاضیات مهندسیعبدالله شیدفردالفکفصل های 1 ، 2 ،3 و4 مطالعه شود.
2تئوری الاستیسیته3مبانی تئوری الاستیسیتهمحمدمهدی سعادت پوردانشگاه صنعتی اصفهان---
3دینامیک سازه3دینامیک سازه هاخسرو برگیدانشگاه تهراناز صفحه 1 تا 431 مطالعه شود.

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور

مهندسی عمران -راه و ترابری

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1طرح هندسی راه پیشرفته3آیبن نامه طرح هندسی راه های
ایران نشریه 415
معاونت برنامه ریزی و
نظارت راهبردی رئیس
جمهور
معاونت برنامه
ریزی و نظارت
راهبردی رئیس
جمهور
فصل 10 حذف می باشد.
2تحلیل و طراحی روسازی
پیشرفته
3تحلیل و طراحی روسازی پیشرفتهمحمودرضا کی منش-فاضل فصیحیدانشگاه پیام نورفصل های 1 ،2 ،3 ،4، 5 و6 مطالعه شود.
3تکنولوژی و مواد روسازی3تکنولوژی و مواد روسازیمحمودرضا کی منشدانشگاه پیام نورفصل های 1، 7 و 8 حذف می باشد.

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور

مهندسی عمران -آب و سازه های هیدرولیکی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1سدهای خاکی3سدهای خاکیمحمود وفائیانصنعتی اصفهان---
2هیدرولیک محاسباتی3دینامیک سیالات محاسباتی برای
مهندسان (جلداول)
کلاوس هافمن، استیو
چیانگ/ احمدرضا
عظیمیان
دانشگاه صنعتی
اصفهان
فصل های 1 تا آخر 6 به انضمام پیوست (ب)مطالعه شود.
3هیدرولیک پیشرفته3هیدرولیک کانالهای بازمحمود حسینی- جلیل
ابریشمی
دانشگاه امام
رضا)ع(
---

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور

مهندسی عمران -محیط زیست

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب31-اصول تصفیه آب
2-مهندسی فاضلاب
1-محمد چالکش امیری
2-متکاف و ادی/احمد
ابریشم چی
1-ارکان دانش
2-مرکز نشر دانشگاهی
1- فصل های 1 ،2 ،3 ،5 ،6، 8، 9 و15 مطالعه شود.
2- فصل های 1 ،2 و3 مطالعه شود.
2اصول مهندسی آلودگی هوا3آلودگی هوا منشا و کنترل آنوارک/ دکتر ندافیموسسه علمی فرهنگی نصفصل های 1 ،2 ،3 ،4 و5 مطالعه شود.
3اصول مهندسی و مدیریت
پسماند
3بازیافت مواد زائد جامد شهریمحمد علی عبدلیدانشگاه تهران---

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور

مهندسی عمران -ژئوتکنیک

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1ریاضیات عالی مهندسی3ریاضیات مهندسیعبدالله شیدفردالفکفصل های 1، 2 ،3 و 4 مطالعه شود.
2مکانیک خاک پیشرفته3مکانیک خاک و پیبودهو/میکائیل یوسف زادهدانشگاه تبریزفصل های 1، 2 ،3 ، 4 ،5، 6 و9مطالعه شود.
3مهندسی پی پیشرفته3اصول مهندسی ژئوتکنیکبراجا ام/ طاحونیپارس آیینفصل های 6 ،7 ،8 ،9 ،10 ، 11 و12 مطالعه شود.
whatsapp