تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع امتحانی فراگیر رشته مهندسی مکانیک

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1مکانیک محیط های پیوسته 13مکانیک محیط های پیوسته 1زهره ابراهیمیدانشگاه پیام نورفصل های 1 ، 2 ، 3 و 4 (به جز بخش 4-4)وفصل 5 (فقط بخش 5-1) مطالعه شود.
2ریاضیات پیشرفته 13ریاضیات پیشرفتهامیر رضا شاهانیدانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی
فصل های 1، 2 ، 6 ،8 ، 10 و 13 مطالعه شود.
3کنترل پیشرفته 13اصول کنترل مدرنعلی خاکی صدیقدانشگاه تهرانفصل های 2 ، 3 (از ابتدا تا انتهای بخش 4- 3 - 3)4(به جز بخش های 5-3-4 و 4-4)،5 ، 6 ، 7 ،8 (از ابتدا تا پایان بخش 8- 5)مطالعه شود.

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1محاسبات عددی پیشرفته3Numerical Methods for
Engineers
Steven C.
Chapra,
Raymond P.
Canale
Mcgraw-Hill
Education, ٦th
Edition,
فصل های 13 ، 14 ، 15 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 ، 22 ، 23 ، 25 ،26 ، 27 ، 28 ، 29 ،30 ،31 و32 مطالعه شود.
2مکانیک محیط های پیوسته 13مکانیک محیط های پیوسته 1زهره ابراهیمیدانشگاه پیام نورفصل های 1 ، 2 ، 3 و 4 (به جز بخش 4-4)وفصل 5 (فقط بخش 5-1) مطالعه شود.
3ریاضیات پیشرفته 13ریاضیات پیشرفتهامیر رضا شاهانیدانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی
فصل های 1، 2 ، 6 ،8 ، 10 و 13 مطالعه شود.
whatsapp