تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع امتحانی فراگیر رشته مهندسی کامپیوتر

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1سیستم های عامل پیشرفته3Distributed Systems
Principles and Paradigms
Andrew S.
Tanenbaum and
Maarten Van Steen
Prentice Hall,
٢nd Edition
فصل های 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5، 6 و 7 مطالعه شود.
2پایگاه داده پیشرفته3پایگاه داده پیشرفتهاحمد فراهیدانشگاه پیام نور---
3الگوریتم های پیشرفته3الگوریتم های پیشرفتهمهدی خلیلی- مهسا نظریدانشگاه پیام نور---

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز 

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1یادگیری ماشین3یادگیری ماشینمحمود البرزی-محمدعلی خانیدانشگاه صنعتی
شریف
---
2رایانش تکاملی3introduction to
evolutionary computing,
second edtion
a.e. eiben, j.e.
smith
springer---
3هوش مصنوعی پیشرفته3Artificial Intelligence A
Modern Approach, ٣nd
Edition,٢٠١٠
Russell and NorrigPrentice Hall,
PEARSON
فصل های 13 ، 14 ، 15، 16 ،17، 18 ، 19 ،20 و 21 مطالعه شود.
whatsapp