تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع امتحانی فراگیر رشته ژنتیک

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

ژنتیک

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1ژنتیک مولکولی2زیست شناسی مولکولی جلد 1مصطفی عبادی-غلامرضا بیدخوری-لاله عارف عشقیپوران پوهشفصل های 1 و2،5 و 6 مطالعه شود.
2ژنتیک سرطان2اصول ژنتیک سرطانفردبانز/روح الله نخعی سیستانی- مجید تفریحی-
هادی شیرزاد
برای فردا---
3ژنتیک انسانی تکمیلی2ژنتیک در پزشکی تامسون
(ویرایش هشتم)
رابرت. ال نوسبام/
محمد غفرانی، عاطفه
شیرکوند، فریناز به فرجام
(زیر نظر نجات مهدیه)
برای فردافصل های 1 تا آخر 9 مطالعه شود.
4مهندسی ژنتیک2مهندسی ژنتیک و روشها(ویرایش
جدید و تجدید نظر شده)
محمدعلی ابراهیمی و مسعود توحیدفردانشگاه پیام نورفصل های 1 تا آخر 12 مطالعه گردد.
whatsapp